ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ,’ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੋੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਲੱਥੀ ਪੱਗ’ !

ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ,'ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ