ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰੀ

ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰੀ