ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ,ਟ੍ਰੇਨ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟੁਕੜੇ,ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ,ਟ੍ਰੇਨ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟੁਕੜੇ,ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ