ਆਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ !

ਆਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ !