ਕਸੂਤੇ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘੁੱਗੀ

Ghugi can struck in big trouble - dailypostpunjabi.in