ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ!

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ!