ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਾ ਜੀਓ ਤੇ ‘ਸੁਪਰ-ਆਫ਼ਰ’

Vodafone 's Super offer deal ! ||Daily Post Punjabi||