ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜ

Villagers blame Guru Gobind Singh Bathinda refinery for pollution in Village