ਜਾਣੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਜੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ