ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ