3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱੱਗੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ !

United States suspends expedited processing of H-1B visas ||Daily Post Punjabi||