ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚੀਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ

Slain soldier Paramjit Singh cremated with full military honours