ਨੋਟਬੰਦੀ: ਪੋਤੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਠੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ

Senior Citizen dies while standing in bank queue in Tanda