ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀੜਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀੜਾ