ਧੂਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ

Poor condition of Water Tank in Dhuri - punjabi.dailypost.in