ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ

Now the Rock Garden in Chandigarh go cashless