ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ !

ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ! dailypostpunjabi.in