ਦੇਖੋ, ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ