ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਪਾਓ ਯੋਗਦਾਨ

Lal Chand Singh's awareness Campaign for Polio Eradication in Bathinda