ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ - dailypostpujabi.in