ਜੀਓ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ Idea – Vodafone ਲਈ ਹੋਏ ਇੱਕ

Jio Effect : Vodafone to merge with Idea Cellular