ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਆੱਡਰ

ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਆੱਡਰ