ਆਡੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ

Horse expensive than audi and mercedes - dailypostpunjabi.in