ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ

Heavy hailstorm and Rain in Chandigarh||Daily Post Punjabi||