ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ

End his life Leela couple .com -daily post punjabi