ਮੋਕੋ ਕਾਹਾਂ ਢੂੰਡੇ ਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਨਾ ਤੀਰਥ ਮੇਂ ਨਾ ਮੂਰਤ ਮੇਂ ਨਾ ਕਾਬੇ ਕੈਲਾਸ ਮੇਂ ।

Conversation between God and A Artist :Daily Post Punjabi