ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

Church building to pave way for gurdwara in US