ਜਾਣੋ 70% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ !

Chandigarh - Dr. R Kumar on his Book Launch at PGI