1000-500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ

1000-500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ dailypostpunjabi.in