ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

The reason for the school's worsening condition is the problem