ਕੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਪਿੰਕ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਜ਼ ?

ਕੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਪਿੰਕ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਜ਼ ? dailypostpunjabi.in