32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ

32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ