ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ World Cup Trophy

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ World Cup Trophy