ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਾਈਆ ਧੂੰਮਾਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਈਆ ਧੂੰਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ