ਸਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ

Shop damaged due to cylinder blast in Ludhiana