ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਸੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ।। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ ।।

Tribute to chotte sahibzade :DailyPostPunjabi