800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਘ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਘਰ

Nihang Singh decorates 800 meters long Turban