ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੈਂਚੀ ਰੇਡਰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜਾਰਾ

Kabbadi players looted the show by their performances