ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ‘ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ’

Hola Mohalla: Colorful festival of Courage and Faith