ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ , ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ…

Glory Of Guru Gobind SIngh ji 's name