ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ

Cross-Bow attracts everybody at Hola Mohalla in Anandpur Sahib