ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚਾਰ , ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨ ਗਿਰਾਯਾ

Chotte Sahibzade with Mata Gujri ji ||Daily Post Punjabi||