– ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ,ਬੱਦਲ ਫੱਟ ਗਿਆ,ਲੋਕੀ ਫੱਸ ਗਏ..ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ,ਬੱਦਲ ਫੱਟ ਗਿਆ,ਲੋਕੀ ਫੱਸ ਗਏ..ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ