ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਵੀ ਆਏ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ

Sangrur MLA Vijay Inder Singla also taking actions for Punjab ' s Development ||Daily Post Punjabi||