ਸੱੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੱੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫੁਲਕਾ ਨੇ

ਸੱੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਗੱੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫੁਲਕਾ ਨੇ-DailyPostPunjabi,dailypostpunjabi.com