ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ, ‘ਜਾਖੜ’ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ

ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ, 'ਜਾਖੜ'ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ dailypostpunjabi.in