ਜਾਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ?

Know Who whose opposition in Congress?