ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ’ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਦਾ ‘ਹੱਥ’….

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ' ਨੇ ਛੱਡਿਆ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਦਾ 'ਹੱਥ'....