ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ..

Patients being looted by doctors