ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਓਥੇ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ,ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ…!

United States ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਓਥੇ ਕਰੇਗਾ