ਤਾਂ ਇਸ TikTok ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ,ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ !

ਤਾਂ ਇਸ TikTok ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ,ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ !