ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ Tik-Tok ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਗਈਆਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ !

ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ Tik-Tok 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ