ਚਿੱਟੇ ‘ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹੈ ਇਹ ਸਰਪੰਚ

Sarpanch Drug story: ਚਿੱਟੇ ‘ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹੈ ਇਹ ਸਰਪੰਚ